I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. ORGANIZATOREM KONKURSU POD NAZWĄ ‘’SEZON NA GRILLOWANIE’’ ZWANEGO W DALSZEJ CZĘŚCI KONKURSEM
JEST SPOŁEM PSS POŁUDNIE WE WROCŁAWIU Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PODWALE 37/38.
2. KONKURS PROWADZONY JEST W SKLEPACH NR; 393 UL.JEMIOŁOWA 50/54 ,461 UL.BUDZISZYŃSKA 25A/27A,
407 UL.ZEMSKA 18A, WE WROCŁAWIU ZWANYCH DALEJ SKLEPEM.
3.KONKURS ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TERMINIE OD 9 DO 29 MAJA 2011R.

II. ZASADY UCZESTNICTWA;
4. W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PEŁNOLETNIE OSOBY FIZYCZNE, KTÓRE W CZASIE TRWANIA KONKURSU DOKONAJĄ
ZAKUPU DOWOLNEGO TOWARU NA KWOTĘ MINIMUM 40 ZŁ I ZACHOWAJĄ DOKUMENT ZAKUPU/PARAGON KASOWY/.
5. WYPEŁNIĄ PRAWIDŁOWO KUPON KONKURSOWY I WRZUCĄ GO DO URNY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE SKLEPU DO DNIA29.05.2011R.
6. KONKURS POLEGA NA WYMYŚLENIU WŁASNEGO PRZEPISU NA DANIE Z GRILLA.NA KUPONIE UMIESZCZONA JEST
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TEGO KONKURSU Z IMIENIEM I NAZWISKIEM, ADRESEM,
TELEFONEM KONTAKTOWYM I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM ORAZ DATĄ ZŁOŻENIA KUPONU.KUPON MOŻNA POBRAĆ
PO DOKONANIU ZAKUPU U KASJERKI W KASIE.
7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ SPOŁEM PSS POŁUDNIE WE WROCŁAWIU DO
CELÓW PROWADZONEGO KONKURSU. UCZESTNIK KONKURSU MA PRAWO DO WGLĄDU I MODYFIKACJI WŁASNEGO
KUPONU.
8. WYPEŁNIAJĄC KUPON UCZESTNIK KONKURSU AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEGO REGULAMINU.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY , WYDANIE NAGRÓD.
9. W KONKURSIE PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE NAGRODY;
I – MIEJSCE NAGRODĄ JEST GRILL
II – MIEJSCE NAGRODĄ JEST BLENDER
III – MIEJSCE NAGRODĄ JEST LODÓWKA TURYSTYCZNA

3 – WYRÓŻNIENIA NAGRODĄ SĄ PARASOLKI - PO JEDNEJ DLA KAŻDEJ Z WYRÓŻNIONYCH OSÓB.
10. NAGRODY NIE PODLEGAJĄ WYMIANIE NA GOTÓWKĘ BĄDŹ NA INNE NAGRODY.
11. KOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE; KIEROWNIK MARKETINGU, KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO, KIEROWNICY
SKLEPÓW / 393, 407, 461/.
12. KOMISJA KONKURSOWA ORAZ PRACOWNICY MARKETINGU I DZIAŁU HANDLOWEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W KONKURSIE.
13. KOMISJA WYBIERZE TRZY NAJBARDZIEJ CIEKAWE PRZEPISY WEDŁUG DOWOLNIE PRZYJĘTYCH PRZEZ SIEBIE KRYTERIÓW DO 05.06.2011r. PRZYZNANE ZOSTANĄ RÓWNIEŻ TRZY WYRÓŻNIENIA. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW NASTĄPI W DNIU 06.06.2011r. DO GODZ. 14.00 NA TERENIE SKLEPU. WYNIKI KONKURSU OPUBLIKOWANE BĘDĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.spolem-poludnie.pl I W SKLEPIE.
14. NAGRODY NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE W SKLEPIE W DNIU 7.06.2011r LUB DO 10.06.2011r. W GODZINACH OTWARCIA SKLEPU.
15. W PRZYPADKU NIEODEBRANIA NAGRODY WE WSKAZANYM TERMINIE W PKT. 14 ZWYCIĘZCA TRACI PRAWO DO NAGRODY. NAGRODĘ MOŻNA ODEBRAĆ WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE ZA OKAZANIEM DOWODU TOŻSAMOŚCI , KTÓREGO DANE ZGODNE SĄ Z DANYMI W KUPONIE KONKURSOWYM.

IV. REKLAMACJE
16. WSZELKIE REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU MOŻNA SKŁADAĆ NA PIŚMIE W TERMINIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 3 DNI ROBOCZE OD DATY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU W SIEDZIBIE SPOŁEM PSS POLUDNIE WE WROCŁAWIU W GODZ. 8,OO-14,OO OD PON. – PT. W PRZYPADKU PRZESŁANIA REKLAMACJI POCZTĄ DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO. REKLAMACJE ROZPATRYWANE BĘDĄ W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH OD DATY ICH OTRZYMANIA.
17. REKLAMACJA MUSI ZAWIERAĆ DANE OSOBOWE, TELEFON KONTAKTOWY, KONKRETNE ZASTRZEŻENIE.
18. PO ROZPATRZENIU REKLAMACJI SKŁADAJĄCY BĘDZIE POINFORMOWANY PISEMNIE.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY JEST W SKLEPACH BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA STRONIE
INTERNETOWEJ WWW.SPOLEM-POLUDNIE.PL