REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM”


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu plastycznego pod nazwą „Moje spotkanie z Mikołajem” zwanego w dalszej części
konkursem jest Społem PSS Południe we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 37/38.
2. Konkurs prowadzony jest w sklepie Nr 407 ul. Zemska 18a, we Wrocławiu zwanym dalej sklepem.
3. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 04.11 do 30.11.2011 r.

II. Zasady uczestnictwa:

4. W konkursie może brać udział każde dziecko do 13 roku życia, które wykona zadanie konkursowe polegające
na przygotowaniu pracy plastycznej p.n. „Moje spotkanie z Mikołajem” (format A-4, dowolna technika
z wyłączeniem prac przestrzennych) i złoży ją w sklepie, w którym prowadzony jest konkurs na stoisku
cukierniczym w terminie do dnia 30.11.2011 r
5.Każda praca powinna na odwrocie mieć metryczkę z imieniem i nazwiskiem, adresem, wiekiem, telefonem
kontaktowym oraz własnoręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. Należy też dołączyć pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz wieku dziecka a także
wyeksponowania nagrodzonej pracy w sklepie i na stronie www.spolem-poludnie.pl
6. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez „Społem PSS Południe we Wrocławiu do celów niniejszego
konkursu.
7. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu swoich danych.
8. Uczestnik składając pracę konkursową w sklepie wyraża zgodę na udział w konkursie na warunkach określonych
w niniejszym regulaminie.
9. W konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników organizatora

III. Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody, wydanie nagród

10. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
I Miejsce Sanki Hamax ‘’Formuła 1’’
II Miejsce Kask i ślizgacze
III Miejsce Kask czerwony i ochraniacze


5 wyróżnień ( po jednym dla każdej wyróżnionej osoby)
11. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę bądź na inne nagrody. W przypadku dostarczenia kilku prac przez
tego samego uczestnika nagrodzona zostanie tylko jedna praca. Prace pozostają własnością organizatora.
12. Komisja Konkursowa w składzie: Kierownik Marketingu, Kierownik Działu Handlowego, Kierownik sklepu
407 ul. Zemska 18a.
13.Komisja wybierze trzy prace plastyczne według dowolnie przyjętych przez siebie kryteriów. Przyznanych zostanie
także 5 wyróżnień. Lista osób nagrodzonych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 03.12.2011 r. w
sklepie, w którym praca została złożona i na stronie internetowej www.spolem-poludnie.pl
14. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 06.12.2011 r. o godz.14,00 przez „Świętego Mikołaja’’ w sklepie Nr 407 ul. Zemska 18a.
15. W razie nieodebrania nagrody we wskazanym terminie w pkt.14 nagrodę należy odebrać w sklepie do dnia
11.12.2011 r. w godzinach otwarcia sklepu.
16. Zwycięzca traci prawo do nagrody jeżeli nie odbierze jej w terminach wskazanych w pkt. 14 lub 15 .
17. Nagrody należy odebrać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości (rodziców lub opiekuna, których dane
znajdują się na odwrocie pracy).

IV. Reklamacje

18.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu można składać na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie
„Społem PSS Południe we Wrocławiu w godz.8,00-14,00 od pon.-pt. W przypadku przesłania reklamacji
pocztą decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni roboczych od daty ich
otrzymania. 19. Reklamacja musi zawierać dane osobowe, telefon kontaktowy, konkretne zastrzeżenie.
20. Po rozpatrzeniu reklamacji składający zostanie poinformowany pisemnie.

V. Postanowienia końcowe

Regulamin konkursu dostępny jest w sklepach biorących udział w konkursie oraz na stronie internetowej
www.spolem-poludnie.pl