REGULAMIN AKCJI PREMIOWANEJ
‘’KUPUJ I WYGRYWAJ’’


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.Organizatorem Akcji Premiowanej pod nazwą ‘’Kupuj i wygrywaj’’ jest ‘’Społem’’ PSS ‘’Południe’’ we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 37/38.
2.Akcja ‘’Kupuj i wygrywaj’’ skierowana jest do klientów sklepu Nr 421 ul. Inżynierska 19 we Wrocławiu.

3.Akcja ‘’ Kupuj i wygrywaj’’ odbywać się będzie w terminie od 27.10.2011r do 30.11.2011r.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

4.Uczestnikiem akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna , która w czasie trwania akcji będzie dokonywała zakupu dowolnego towaru na kwotę minimum 30zł.

5.Warunkiem zdobycia nagrody jest zrobienie zakupów w okresie trwania akcji na najwyższą wartość.

6.Klient zainteresowany udziałem w akcji premiowanej ‘’Kupuj i wygrywaj’’ po dokonaniu zakupów winien potwierdzić paragon u kasjera pieczątką ‘’KONKURS’’.

7.Na odwrocie paragonu należy napisać ; imię i nazwisko, numer telefonu i złożyć podpis.

8.Tak przygotowany paragon należy wrzucić do skrzynki znajdującej się na stoisku cukierniczym.

9.Dane osobowe uczestników akcji ‘’ Kupuj i wygrywaj’’ będą przetwarzane przez ‘’Społem’’ PSS Południe we Wrocławiu do celów prowadzonej akcji. Uczestnik ma prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych złożonych na własnym paragonie.

10.Wypełniając paragon uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r(Dz.U.Nr 133poz.833).

11.W akcji ‘’Kupuj i wygrywaj ‘’ nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI PREMIOWANEJ ‘’KUPUJ I WYGRYWAJ’’ , NAGRODY , WYDANIE NAGRÓD.

12.W Akcji ‘’Kupuj i wygrywaj’’ przewidziane są następujące nagrody;

I – MIEJSCE nagrodą jest komplet garnków nierdzewnych 8-elementowy
II – MIEJSCE nagrodą jest zestaw obiadowy 18 składnikowy i komplet kieliszków do wina
III – MIEJSCE nagrodą jest bon o wartości 100zł

5 – WYRÓŻNIEŃ nagrody niespodzianki - po jednej dla każdej z wyróżnionych osób.

13.Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę bądź na inne nagrody.

14.Komisja Akcji Premiowanej ‘’Kupuj i wygrywaj’’ w składzie; Kierownik Marketingu ,Kierownik Działu Handlowego , Kierownik sklepu Nr 421 ul. Inżynierska 19

15.Komisja dokona sprawdzenia i podliczenia wartości wszystkich paragonów i wyłoni zwycięzców. W przypadku zgłoszenia paragonów na taką samą kwotę wygrywa klient , którego paragon ma wcześniejszą datę zakupu. Lista osób nagrodzonych umieszczona zostanie w sklepie Nr 421 i na stronie www.spolem-poludnie.pl w dniu 07.12.2011r. Nagrody należy odebrać wyłącznie osobiście za okazaniem dowodu tożsamości w sklepie Nr 421 ul. Inżynierska 19 w dniu 08.12.2011r o godz.15.00 lub do 20.12.2011r. w godzinach otwarcia sklepu.

16.W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym terminie w pkt.16 zwycięzca traci prawo do nagrody.

IV. REKLAMACJE

17.Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji premiowanej ‘’Kupuj i wygrywaj’’ można składać na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty rozstrzygnięcia akcji w siedzibie ‘’Społem’’ PSS Południe we Wrocławiu w godz. Od 8,oo do 14.oo od poniedziałku do piątku. W przypadku przesłania reklamacji pocztą decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni roboczych od daty ich otrzymania

18.Reklamacja musi zawierać dane osobowe, telefon kontaktowy i konkretne zastrzeżenie.

19.Po rozpatrzeniu reklamacji składający będzie poinformowany pisemnie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

REGULAMIN Akcji Premiowanej ‘’Kupuj i wygrywaj’’ jest dostępny w sklepach biorących w niej udział i na stronie www.spolem-poludnie.pl