Oferujemy do wynajęcia powierzchnię na parterze DH Podwale przy ul. Podwale 37/38 o metrażu 350 m2 oraz powierzchnie biurowe usytuowane na kondygnacjach II III i IV obiektu przy ul. Podwale 37/38 we Wrocławiu o metrażach od 18-44 m2. Ponadto oferujemy do wynajęcia powierzchnię handlową o metrażu około 30 m2 w lokalu przy ul. Szklarskiej 28 we Wrocławiu oraz powierzchnię usługową o metrażu 456 m2, mieszczącą się w obiekcie parterowym wolnostojącym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej 19.

Kontakt Działu Administracji 713718257
REGULAMIN KONKURSU „PILCZYCKA - OTWARCIE”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem konkursu pod nazwą „Pilczycka - Otwarcie”, zwanego dalej konkursem jest Społem PSS „Południe” we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 37/38 50-040 Wrocław, zwanym Organizatorem
2.
Konkurs „Pilczycka - Otwarcie” skierowany jest do klientów sklepu przy  ul. Pilczyckiej 140 we Wrocławiu.
3.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.09.2021, a kończy w dniu 09.10.2021
4.
Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność                    do czynności prawnych, która spełni warunki określone w regulaminie pkt II ppkt 1.
II.
ZASADY UCZESTNICTWA
1.
Do obowiązków Uczestnika należy:
a) dokonanie jednorazowego zakupu towarów z oferty sklepu na kwotę minimum 99 zł brutto                         ( z wyłączeniem alkoholu – piwa, wina, wódki, papierosów oraz biletów), a także zachowanie ORYGINAŁU paragonu zakupu
b) prawidłowe i czytelne wypełnienie wszystkich pól na kuponie konkursowym
c) wrzucenie kuponu do urny konkursowej znajdującej się w sklepie do dnia 09.10.2021
d) wykonanie zadania konkursowego polegającego na ciekawym dokończeniu zdania
„Wracam do sklepu Społem, ponieważ….” wpisując je na kuponie konkursowym. Na kuponie konkursowym umieszczona jest także zgoda na przetwarzanie danych osobowych, do celów prowadzonego konkursu wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem, rokiem urodzenia, telefonem kontaktowym, datą złożenia kuponu konkursowego i własnoręcznym podpisem.
2.
Kupon dostępny jest w sklepie u sprzedawcy, po dokonaniu zakupów zgodnie z pkt II1a
3.
Uczestnik składając kupon konkursowy i wykonując zadanie konkursowe wyraża zgodę na udział                       w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, zgodnie z przepisami:
- Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
- RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby prowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz wydania nagród.
4.
Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców konkursu, do celów związanych z rozstrzygnięciem konkursu, będą przetwarzane na podstawie  zgody Uczestnika do czasu zakończenia konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji oraz wydania nagród. Po tym czasie zostaną usunięte.
5.
Administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane jest Organizator konkursu.
III.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU,  NAGRODY, WYDANIE NAGRÓD
1.
Komisja konkursowa składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz z-cy kierownika Działu Handlowego.
2.
Komisja konkursowa i pracownicy Społem PSS „Południe” we Wrocławiu nie mogą brać udziału                           w konkursie.
3.
Komisja konkursowa do dnia 13.10.2021 wybierze 5 najciekawsze opisy. Nagrody zostaną przyznane Zwycięzcom według uznania Komisji konkursowej. Oficjalne ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 15.10.2021 do godz.15.00 na terenie sklepu przy ul. Pilczyckiej 140
we Wrocławiu. Informacje o Zwycięzcach dostępne będą w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej HYPERLINK "http://www.spolem-poludnie.pl/" www.spolem-poludnie.pl oraz będą wywieszone na terenie sklepu, w którym odbywał się konkurs.
4.
W konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) robot kuchenny Bosch MUM   o wartości 650 zł brutto
b) mini wieża Sharp   o wartości 300 zł brutto
c) radiomagnetofon Hyundai   o wartości 200 zł brutto
d) brytfanna Gerlach   o wartości 170 zł brutto
e) torba podróżna na kółkach Corvet o wartości 100 zł brutto
5.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.
6.
Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
7.
Nagrody należy odebrać osobiście do dnia 23.10.2021 w sklepie, w którym złożono kupon konkursowy, za okazaniem dowodu tożsamości oraz ORYGINALNEGO PARAGONU ZAKUPOWEGO. Dane na dokumencie tożsamości powinny być takie same jak w wypełnionym przez Zwycięzcę kuponie konkursowym.
8.
W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym terminie w pkt 7, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
IV. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu „Pilczycka - Otwarcie” należy składać                   na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie Organizatora w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku. W przypadku przesłania reklamacji pocztą decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu  3 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Komisję konkursową.
2. Reklamacja musi zawierać dane osobowe, adres do korespondencji, telefon kontaktowy i konkretne zastrzeżenie.
3.
Po rozpatrzeniu reklamacji, składający zastrzeżenie, będzie poinformowany pisemnie.
4.
Regulamin konkursowy dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora HYPERLINK "http://www.spolem-poludnie.pl/" www.spolem-poludnie.pl , a także w sklepie biorącym udział w konkursie.
LISTA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE „PILCZYCKA - OTWARCIE”ZORGANIZOWANYM W TERMINIE 20.09 -  09.10.2021
Barbara Bagnowska
Renata Stor
Helena Ożóg
Katarzyna Szczepaniak
Monika Cisło