The entered code was wrong.
'; echo 'Go Back'; exit; } } ?> "; throw new Exception($error); } $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); } catch (Exception $e) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $e->getMessage(), $errorcode); echo $errorcode; } exit; } ?> Bez nazwy
"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Południe" we Wrocławiu
50-040 Wrocław , ul. Podwale 37/38
NIP 896-000-31-54
REGON; 000987673
KRS: 0000111216
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
INFORMACJA
Od 25 maja 2018r obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ,zwane RODO. W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby; lub pod adresem mailowym sekretariat@spolem-poludnie.pl
-
Dla pracownika: Pobierz
Dla kontrahenta: Pobierz
Dla klienta: Pobierz
Dla członków Spółdzielni /nie pracowników/: Pobierz
Centrala
Telefon : 71-371-82-(61 do 69)
Sekretariat
Telefon : 71-371-82-50
e-mail : sekretariat@spolem-poludnie.pl
Dział handlowy i marketing
tel./fax : 71-371-82-44
e-mail : handel@spolem-poludnie.pl
Dział księgowości
tel : 71-371-82-43
tel.: 71-346-87-91
e-mail : edk@spolem-poludnie.pl
Dział Spraw Pracowniczych
tel.: 71-371-82-51

Sekcja Samorządowa
tel.: 71-371-82-61 (wew. 439)

Sekcja Finansowa
tel.: 71-371-82-61(wew. 482)

Dział Administracji i Remontów
tel.: 71-371-82-57
e-mail: adm@spolem-poludnie.pl

Dział Kontroli i Inwentaryzacji
tel.: 71-371-82-45

Sekcja Organizacji i Spraw Socjalnych BHP, PPOŻ
tel.: 71-341-87-28
Click for new image